Využitie termovízie

Termovízia v praxi

V niektorých odvetviach je termovízia základom celého fungovania hlavnej činnosti. Princíp termovízie je známy už niekoľko rokov. Z počiatku bol využívaný hlavne armádou a záchrannými zložkami. S neustále rastúcimi cenami za energie prišla nutnosť stavať stavby so stále vyššími nárokmi na tepelnú izoláciu. Termovízia je tak ideálny prostriedok na odhalenie tepelných mostov a neodborne, či nepresne vykonanej izolácie v komplikovaných detailoch stavby. Termovízne snímky nám tak pomáhajú odhaliť miesta kde nám zo stavby unikajú peniaze vo forme tepla. A podľa nameranej teploty aj napovie, ktoré miesta je potrebné riešiť/zatepliť prioritne. Väčšinou u starších budov to bývajú neizolované alebo nesprávne zaizolované strechy a staré okná.
S rozmachom podlahového vykurovania má termovízia obrovský význam pri odhaľovaní porúch, prípadne nedôkladne inštalovaných rozvodov. Termovízna snímka nás tak informuje o rozložení teploty na povrchu. V priemysle má termovízia význam v preventívnej údržbe. Umožňuje zistiť stav elektrických zariadení, tepelné preťaženie svoriek a spojov, prehrievanie ložísk elektromotorov. Termovízia takisto umožňuje zistenie úniku teplej vody alebo pary z diaľkových potrubí. Meranie za pomoci termovízie je nedeštruktívnou metódou, bez nutnosti odstávky prevádzkovaných zariadení.

Termografia sa stala aplikovateľnou všade tam, kde zmeny procesov vo vnútri objektu vedú k zmene teploty jeho povrchu. S ohľadom na súčasnú diskusiu o klimatických zmenách, naberá stavebná termografia na význame, pretože veľmi rýchlo odhalí tepelné straty na obalovej konštrukcii budov.

TelekomTermovízia v telekomunikáciiunikácia

V posledných rokoch sa čoraz intenzívnejšie začína táto technika uplatňovať i v odvetví telekomunikácií. Pre správnu činnosť vysielačov, okrem obnovy a rekonštrukcie, je rovnako dôležitá i údržba (údržba samotných anténových systémov a ich nosičov). Pomerne zložité anténové systémy sú veľmi citlivé na zhoršenie prechodových odporov dielčích anténových uzlov. Zhoršením prechodových odporov klesá emitovaný výkon vysielača a na prechodoch vznikajú tepelné straty. Pre optimálny chod systému sú potrebné pravidelné revízne kontroly, ktoré sú časovo i finančne pomerne nákladné, pretože sa jedná o práce vo výškach. Práve využitím termovíznej diagnostiky sa revízie značne zjednodušia a skrátia, toho efektom sú značné finančné úspory.

Využitie termovízie v zdravotníctve

Zdravotníctvo

Využitie termovízie v medicíne je založené na predpoklade, že miesto postihnuté chorobou vydáva iné množstvo tepla ako okolité zdravé tkanivo. V oblasti medicíny prináša termovízna kamera možnosť vykonávať termografické vyšetrenia pacientov za účelom včasnej a preventívnej diagnózy celého radu chorôb pred objavením sa morfologických zmien v tkanivách ako aj subjektívnych pocitov zdravotných problémov pacientov. Najdôležitejšou výhodou termovíznej diagnostiky je jej absolútna neškodnosť a neinvazívnosť. S pomocou termovíznej kamery môžeme vykonávať opakované merania jednotlivých oblastí pokožky pacienta s akumuláciou informácií ostave organizmu v medicínskej databáze.

Výskum a vývoj

Ďalšou významnou oblasťou, kde sa termovízia intenzívne využíva (napr. pri vývoji materiálov, kontrole kvality, kontrole výrobných procesov, nedeštruktívnej defektoskopii) je výskum a vývoj. Využíva sa teda hlavne tam, kde je potrebné alebo výhodné použiť nedeštruktívne metódy skúšania materiálov a komponentov s možnosťou analýzy tepelných obrazov (termogramov) v reálnom čase a so záznamom statických i dynamických dejov. Je rovnako vhodná pri meraní rozloženia teplôt, napr. na doskách plošných spojov, pri optimalizácii návrhu rozloženia súčiastok, pri detekcii chybných komponentov a mnohých ďalších činnostiach výskumu a vývoja slaboprúdovej elektrotechniky.

Nočné videnie - pozorovanie v noci termovíziou

detekcia pohybu osôb v zabezpečených objektoch. V posledných rokoch sa objavujú nové, vylepšené systémy, ktoré umožňujú rozlíšiť minimálne teplotné rozdiely. Vďaka modernizovanému prepojeniu s počítačom možno nastaviť niekoľko ďalších parametrov, napr. určiť, že teplota, ktorú vyžaruje ľudská pokožka, bude zobrazená červenou farbou. Toto je veľmi dôležité pri vyhľadávaní osôb napr. v lese. V súčasnosti sa termovízia stáva dôležitou súčasťou zabezpečovania ochrany objektov a majetku firiem, sledovania pohybu techniky, ale i sledovania pohybu osôb, vozidiel a pod. Možno ju využiť v kriminalistike, pretože vie potvrdiť manipuláciu s motorovým vozidlom ešte niekoľko hodín po jeho jazde atď.

StavTermovízia v stavebníctveebníctvo

Je dobre známe, že najlacnejšia energia je tá ušetrená. Pre možnosť zabránenia nežiaducim únikom energie je najskôr treba lokalizovať miesta a príčiny vzniku strát. Účelom väčšiny termovíznych meraní v stavebníctve je stanovenie rozloženia povrchových teplôt na plášti budovy a zistenie, či toto rozloženie povrchovej teploty je „netypické“, t. j. či je spôsobené napr. chybne prevedenými stavebnými prácami, poruchami izolácie, netesnosťami okien a dverí, kondenzáciou vlhkosti a pod. Termovízia sa v stavebníctve  používa hlavne na hľadanie únikov tepla z budov, kontrolu tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií a výplní, technologického vybavenia budov, vyhľadávanie defektu v obvodových konštrukciách, v podlahovom kúrení atď.).

Priemysel

Použitie infračervenej termografie v priemysle nachádza značné uplatnenie predovšetkým v oblasti diagnostiky výrobných strojov, liniek a sústav. Vedľa diagnostiky prehrievania a abnormálnych teplôt, možno detekovať tepelné úniky zo spojov teplovodov a potrubí, vrátane detekcie úniku plynov. Oblasť priemyselnej termovízie zahŕňa určenie poruchy vyhľadaním nehomogenít teplotného poľa, automatizáciu procesov, kontrolu mechanických zariadení, potrubí, izolácií, zisťovanie netesnosti atď.).
- Elektrotechnický priemysel (sledovanie elektrických vedení a ich poškodení, kontrola vedenie el. energie, rozvádzačov, rozvodní NN až VVN, transformátorov, motorov atď.).

Ekológia

Ekológia je ďalšou z oblastí kde v poslednom období nachádza termovízia široké uplatnenie. Stupajúci dopyt po ekologickejších vozidlách, zariadeniach a budovách stále narastá a téma ekológie je aktuálna hlavne v posledných rokoch. Pomocou termovízie je možné získať napríklad informácie o teplote vody vo vodných nádržiach a odhaliť teplejšie miesta, ktoré vznikajú v dôsledku nedostatočného prúdenia vody a sú nebezpečné pre rastliny a živočíchy a pod. Na základe leteckých meraní vykonávaných nad obývanými oblasťami je možné získať poznatky o mikroklímach a na základe snímok je ďalej možné zistiť množstvo naakumulovanej a odovzdanej tepelnej energie rôznymi objektmi. Následne možno vhodnými prostriedkami, ako je napr. vysádzanie stromov, tento stav upraviť. Termovízia sa používa napríklad aj na sledovanie atmosféry (hurikány, búrky a i.).

Spôsoby využitia termovízie pri ochrane objektov

Termovízia pomáha chrániť hlavne hmotný majetok a znižovať nebezpečenstvo jeho poškodenia, či krádeže cez deň i v noci. Pod dohľadom môžete mať s termovíziou lesy, atómové elektrárne, letiská, mosty, petrochemické zariadenia, závody, potrubia, komerčné komplexy a súkromné sídla. Vo všetkých podmienkach, v ktorých iné technológie zlyhávajú, je termovízia ideálnou voľbou pre aktívny dozor proti vniknutiu, neoprávnenému vstupu a iným potencionálym ohrozeniam bezpečnosti v rozsiahlych priestranstvách ako sú vodné plochy, pobrežia, letiská, prístavy, sklady atď. Termovízia umožňuje nenásilné sledovanie páchateľov, nezvestných osôb, opustených automobilov a tak poskytuje polícii a bezpečnostným zložkám výkonný systém na ochranu života a odhaľovanie kriminality.

Príklady použitia termovízie:
• prevencia lesných požiarov,
• bezpečnosť verejných aj súkromných budov a komplexov,
• bezpečnosť na letiskách,
• bezpečnosť vo výrobe a vývoji,
• bezpečnosť v galériách, múzeách a na výstavách,
• bezpečnosť v bankách a budovách,
• bezpečnosť vo väzniciach a inštitúciách,
• letová bezpečnosť,
• pátranie po utečencoch,
• bezpečnosť úradných osôb,
• vyšetrovanie vo verejnej doprave,
• záchranné systémy,
• bezpečnosť v jadrových elektrárňach.

Termovíziu je možné využiť na ochranu objektov určených pre vstup človeka do stráženej zóny. Predpokladom návrhu bude pevne vymedzený perimeter objektu plotom. Základným princípom bude na každej strane stráženého objektu jedna termokamera. Tie budú snímať priestor pred sebou. Presne sa zmeria plot a nastaví sa oblasť, od ktorej sa bude vyhodnocovať poplach. Takýmto spôsobom termokamera nevyhodnocuje pohyb, ktorý sa deje za perimetrom objektu, ale iba vo vnútri perimetra. Ak by sme mali menší objekt mohla by byť použitá iba jedna termokamera, ktorá by bola na streche budovy a otáčala by sa dookola. Problém by bol v tom, ako správne vymedziť perimeter, rýchlosť pohybu otáčania kamery a spracovanie obrazu.

Najväčšou výhodou použitia termokamery pri ochrane objektov je, že dokáže vyhodnocovať obraz aj v tme, kde klasické kamery nič nevidia. Množstvo útokov na objekty sa práve preto deje v noci, keď útočníci môžu nepozorovane vniknúť do perimetra objektu. Termokamerou môžeme strážiť nie len vonkajšie priestory, ale aj vnútorné.

[+] Rozbaliť viac informácií [-] Menej informácií

Fotogaléria